10.28€ προ Φ.Π.Α /m² προ ΦΠΑ
11.11€ προ Φ.Π.Α /m² προ ΦΠΑ