9.42€ προ Φ.Π.Α /m² προ ΦΠΑ
10.10€ προ Φ.Π.Α /m² προ ΦΠΑ