10.44€ προ Φ.Π.Α /m² προ ΦΠΑ
11.28€ προ Φ.Π.Α /m² προ ΦΠΑ