Σφραγίδα – Imprint

Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 14/09/2022.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

ΘΕΟΥ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

10ο χλμ. Βόλου – Λάρισας, 38500

Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info @theoprofil.com

Αριθμός τηλεφώνου: (+30) 24210 09068

ΑΦΜ: 128586394

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του THEOPROFIL:

ΘΕΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

1. Γενικά

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών στις Υποθέσεις Καταναλωτών (Κανονισμός ΗΕΔ):

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ευκαιρία για τους καταναλωτές να υποβάλλουν καταγγελίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL: ec.europa.eu/odr

Είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.