πολιτικη ποιοτητασ

Η Theoprofil ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην βελτίωση της οργανωτικής της δομής αποσκοπώντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001 : 2015.

Η Theoprofil δεσμεύεται να παρέχει βιομηχανικά προϊόντα και τεχνικές κτιριακές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της, των ενδιαφερόμενων μερών, της νομοθεσίας και να ικανοποιούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων μακροπρόθεσμα η Εταιρεία:

  • βελτιώνει συνεχώς τις μεθόδους και τις διαδικασίες σύμφωνα με την προσέγγιση διακύβευσης που εφαρμόζει
  • εφαρμόζει την τήρηση των κανόνων ορθής συμπεριφοράς και επαγγελματισμού από το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης
  • εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό της
  • προσπαθεί για ποιοτική τελειότητα σε ατομικό επίπεδο και δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Έντυπο Πολιτικής ποιότητας