ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: Ανάλογα με τον περιηγητή (Web Browser) που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε διαφορετικό χαρακτήρα για τις υποδιαιρέσεις κατά την διάρκεια της καταχώρησης των αριθμητικών χαρακτήρων. Συγκεκριμμένα: Internet Explorer, Firefox χρησιμοποιείστε τον χαρακτήρα (.) τελεία, ενώ με Chrome, Safari και Opera χρησιμοποιείστε τον χαρακτήρα (,) κόμμα.